Мологівська сільська рада об'єднана територіальна громада
Одеська область, Білгород-Дністровський район

Проект договору Про співробітництво територіальних громад

Дата: 07.03.2023 17:30
Кількість переглядів: 99

Мологівська сільська рада,  у відповідності до статті 8 Закону України «Про співробітництво територіальних громад», оприлюднює для обговорення проект договору Про співробітництво територіальних громад, пропозиції та зауваження приймаються на електронну адресу: mologa_silrada@ukr.net

ДОГОВІР

Про співробітництво територіальних громад у формі спільного фінансування у сфері архітектури та містобудування у формі  делегування одному  із  суб’єктів співробітництва іншим суб’єктом співробітництва виконання одного чи  кількох завдань  з  передачею йому відповідних ресурсів

 

Село_________                                                                     _____________ 2023 рік

 

Шабівська сільська територіальна громада  через Шабівську сільську раду Білгород-Дністровського району Одеської області області, в особі сільського голови Павленка Павла Петровича, що діє на підставі Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», яка надалі іменується Сторона - 1, та

Мологівська сільська територіальна громада через  Мологівську сільську раду в особі голови Німачука Олега Степановичащо діє на підставі Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», яка надалі іменується  Сторона-2,

а разом іменуються Сторони або суб’єкти співробітництва, уклали цей Договір про таке:

1. Загальні положення

    1.1. Передумовою підписання цього Договору є те, що Сторони під час підготовки його проекту дотримувалися вимог, визначених статтями 5 - 9 Закону України "Про співробітництво територіальних громад".

    1.2. Підписанням цього Договору Сторони підтверджують, що інтересам кожної з них відповідає спільне і узгоджене співробітництво у формі спільного фінансування (утримання) суб’єктами співробітництва головного архітектора управління житлово комунального господарства і будівництва Шабівської сільської ради Білгород-Дністровського району Одеської  області.

   1.3. У процесі співробітництва Сторони зобов’язуються будувати свої взаємовідносини на принципах законності, добровільності, рівноправності, прозорості та відкритості, взаємної вигоди та відповідальності за результати співробітництва.

 

2. Предмет договору

    2.1. Відповідно до законів України "Про місцеве самоврядування в Україні", "Про співробітицтво територіальни громад", «Про адміністративні послуги», з метою забезпечення ефективного використання ресурсів територіальних громад на основі спільного застосування наявних в одного із суб’єктів співробітництва головного архітектора управління житлово-комунального господарства і будівництва Шабівської сільської ради Білгород-Дністровського району Одеської  області.

 3.Фінансування головного архітектора управління житлово комунального господарства і будівництва Шабівської сільської ради Білгород-Дністровського району Одеської  області

    3.1. Фінансування (утримання) Об’єкта здійснюється відповідно до вимог Бюджетного кодексу України за рахунок коштів місцевих бюджетів Сторін, обсяг яких на 2023 рік становить для:

Сторони-1 Шабівська сільська рада рада              -                                  75 600 грн.

Сторони-2  Мологівська сільська рада                  -                                   50 400 грн.

   3.2. Фінансування (утримання) Об’єкта на наступні бюджетні періоди здійснюється відповідно до вимог Бюджетного кодексу України за рахунок коштів місцевих бюджетів Сторін, пропорційно до чисельності населення територіальних громад, про що укладаються додаткові угоди.

 4. Надання послуг для суб’єктів співробітництва

      4.1. У межах законодавства України, керуючись принципами партнерства, прагнучи об’єднати зусилля, Сторона 1 зобов’язується надавати мешканцям територіальної громади  Мологівської сільської ради співробітництва головного архітектора управління житлово-комунального господарства і будівництва Шабівської сільської ради Білгород-Дністровського району Одеської  області у  відповідності до Закону України "Про співробітництво територіальних громад".

    4.2. Порядок та умови організації надання послуг визначаються Конституцією України, законами та нормативно-правовими актами, що регулюють правовідносини у цій сфері.

   4.3. Сторони  зобов’язуються:

-забезпечити побудову відносин з суб’єктами звернень на партнерських засадах в межах чинного законодавства України з урахуванням їхніх потреб та інтересів;

-забезпечити дотримання основних принципів та вимог державної політики з питань надання послуг у сфері архітектури та містобудування, виконання вимог нормативно-правових документів, що регулюють правовідносини у цій сфері;

- досягти шляхом зменшення витрат, максимального удосконалення, спрощення, скорочення та оптимізації, в межах чинного законодавства, процедур надання послуг у сфері архітектури та  містобудування за принципом організаційної єдності;

- з ініціативи однієї з Сторін проводити взаємні консультації та обговорення, з метою вирішення, в межах компетенції, питань, пов’язаних з реалізацією фізичними та юридичними особами прав, свобод і законних інтересів у сфері надання послуг у сфері архітектури та  містобудування;

- оперативно реагувати та усувати виявлені недоліки, які є причиною затримки в наданні суб’єктам звернень послуг у сфері архітектури та  містобудування;

- спільно вживати усіх належних заходів, у межах чинного законодавства та повноважень кожного, щодо недопущення порушень прав та законних інтересів фізичних та юридичних осіб;

- максимально сприяти налагодженню прозорих, тісних та партнерських стосунків у співпраці головного архітектора управління житлово комунального господарства і будівництва Шабівської сільської ради Білгород-Дністровського району Одеської  області та громадськості у сфері надання адміністративних послуг;

-забезпечувати удосконалення координації дій з організації взаємодії між Стороною 1 та Стороною 2.

    4.4. Координація діяльності суб’єктів співробітництва здійснюється шляхом проведення спільних нарад, які оформлюються протоколом.

 5. ЗВІТУВАННЯ ПРО РЕЗУЛЬТАТИ ДІЯЛЬНОСТІ ОБ’ЄКТА

5.1. Шабівська сільська рада Білгород-Дністровського району Одеської  області відповідальна за подання звітів про виконання договору центральному органу виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері розвитку місцевого самоврядування.

 

6. ПОРЯДОК НАБРАННЯ ЧИННОСТІ ДОГОВОРУ, ВНЕСЕННЯ ЗМІН ТА/ЧИ ДОПОВНЕНЬ ДО ДОГОВОРУ

6.1. Цей Договір набирає чинності з _____________________________________

 (зазначається дата, з якої набирає чинності Договір, відповідно до вимог статті 9 Закону України "Про співробітництво територіальних громад")

Договір про співробітництво набирає чинності через 10 днів з дати його укладення з урахуванням вимог бюджетного законодавства, якщо суб’єкти співробітництва не домовились про інші строки, про що зазначається у договорі.

6.2. Зміни та/чи доповнення до цього Договору допускаються лише за взаємною згодою Сторін і оформляються додатковою угодою, яка є невід’ємною частиною цього Договору.

 7. ПРИПИНЕННЯ ДОГОВОРУ

7.1. Цей Договір припиняється у разі:

7.1.1 закінчення строку його дії;

7.1.2 досягнення цілей співробітництва;

7.1.3 невиконання суб’єктами співробітництва взятих на себе зобов’язань;

7.1.4 відмови від співробітництва однієї із Сторін, відповідно до умов цього Договору, що унеможливлює подальше здійснення співробітництва;

7.1.5 нездійснення співробітництва протягом року з дня набрання чинності цим Договором;

7.1.6. прийняття судом рішення про припинення співробітництва.

7.2. Припинення співробітництва здійснюється за згодою Сторін в порядку, визначеному Законом України "Про співробітництво територіальних громад", та не повинно спричиняти зменшення обсягу та погіршення якості надання послуг.

7.3. Припинення співробітництва Сторони оформляють відповідним договором у кількості примірників, кожен з яких має однакову юридичну силу. (зазначається кількість примірників договору). Один примірник договору про припинення співробітництва_Шабівська сільська надсилає Мінрегіону упродовж 10 робочих днів після підписання його Сторонами. 

8. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН ТА ПОРЯДОК РОЗВ’ЯЗАННЯ СПОРІВ

8.1. Усі спори, що виникають між Сторонами з приводу виконання умов цього Договору або пов’язані із ним, вирішуються шляхом переговорів між Сторонами, а у випадку недосягнення згоди між ними - у судовому порядку.

8.2. Сторони несуть відповідальність одна перед одною відповідно до чинного законодавства України.

 8.3. Сторона звільняється від відповідальності за порушення зобов’язань за цим Договором, якщо вона доведе, що таке порушення сталося внаслідок дії непереборної сили або випадку.

8.4. У разі виникнення обставин, зазначених у пункті 8.3 цього Договору, Сторона, яка не може виконати зобов’язання, передбачені цим Договором, повідомляє іншу Сторону про настання, прогнозований термін дії та припинення вищевказаних обставин не пізніше 15 календарних днів з дати їх настання і припинення. Неповідомлення або несвоєчасне повідомлення позбавляє Сторону права на звільнення від виконання своїх зобов’язань у зв’язку із виникненням обставин, зазначених у пункті 8.3 цього Договору.

9. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ

9.1. Усі правовідносини, що виникають у зв’язку з виконанням цього Договору і не врегульовані ним, регулюються нормами чинного законодавства України.

9.2.Цей Договір укладений на____ аркушах у кількості 3 (три) примірників  з розрахунку по одному примірнику для кожної із Сторін та один примірник для Мінрегіону, які мають однакову юридичну силу.

9.3. Шабівська сільська рада надсилає один примірник цього Договору до Мінрегіону для внесення його до реєстру про співробітництво територіальних громад упродовж 3  робочих днів після підписання його Сторонами.

 

10. ЮРИДИЧНІ АДРЕСИ, БАНКІВСЬКІ РЕКВІЗИТИ ТА ПІДПИСИ СТОРІН

Шабівська сільська  рада

індекс ________село ___________ вул._______________________№___

Білгород-Дністровського району, Одеської області

р/р________________________        

код ЄДРПОУ ______________,         

МФО ________  __________________

________________________________

 

Сільський голова_________________   

                                 Павло ПАВЛЕНКО

 

Мологівська сільська рада

індекс 67751, село Молога,

вулиця Кишинівська221а

Білгород-Дністровського району, Одеської області  

р/р ________________________

код ЄДРПОУ 05406014,

МФО ________________________

______________________________

 

Сільський голова______________     

                                   Олег НІМАЧУК

 


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь