Мологівська сільська рада об'єднана територіальна громада
Одеська область, Білгород-Дністровський район

Регламент Мологівської сільської ради

Додаток до рішення сільської ради
від 01 грудня 2020 року 
                                                                                                №3-VІІІ

РЕГЛАМЕНТ
МОЛОГІВСЬКОЇ  СІЛЬСЬКОЇ РАДИ ВОСЬМОГО СКЛИКАННЯ

                                                             РОЗДІЛ 1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
Стаття 1. Правові засади діяльності сільської ради
          1.1. Мологівська сільська рада (далі ― Рада) є органом місцевого самоврядування, що представляє  територіальну громаду та здійснює від її імені та в її інтересах функції і повноваження місцевого самоврядування, визначені Конституцією України, Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні» та іншими законами України.
          1.2. Порядок діяльності Ради, її органів, депутатів, посадових осіб визначається Конституцією України, законами України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про статус депутатів місцевих рад», «Про службу в органах місцевого самоврядування», «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності», «Про запобігання корупції», «Про інформацію», «Про доступ до публічної інформації», «Про захист персональних даних», іншими законодавчими актами та цим Регламентом.
          1.3. Регламент роботи Мологівської  сільської ради (далі - Регламент) визначає порядок проведення першої сесії Ради, порядок обрання сільського голови, секретаря сільської  ради, скликання чергової та позачергової сесій Ради, призначення пленарних засідань Ради, підготовки і розгляду питань на пленарних засіданнях, прийняття рішень Ради про затвердження порядку денного сесії та з процедурних питань, а також порядок роботи сесії Ради.
          1.4. Регламент затверджується не пізніше як на другій сесії Ради, рішенням Ради, прийнятим більшістю голосів депутатів від загального складу Ради. У такому ж порядку  приймається рішення про внесення змін і доповнень до регламенту.
          1.5. До прийняття Регламенту Ради чергового скликання застосовується Регламент, що діяв у попередньому скликанні.
          1.6. У випадках прийняття законодавчих актів, внаслідок чого виникне неузгодженість окремих положень Регламенту з чинним законодавством, на черговій сесії повинні бути внесені відповідні зміни і доповнення до Регламенту.
          1.7. У разі наявності розбіжностей норм Регламенту з нормами чинного законодавства України, діють норми чинного законодавства України.

Стаття 2. Основні принципи діяльності сільської ради
2.1.Рада здійснює свою діяльність на принципах:
1) народовладдя;
2) законності;
3) гласності;
4) колегіальності;
5) поєднання місцевих і державних інтересів;
6) виборності;
7) правової, організаційної і матеріально-фінансової самостійності в межах повноважень, визначених законодавством;
8) державної підтримки і гарантії діяльності місцевого самоврядування;
9) судового захисту прав місцевого самоврядування;
10) підзвітності та відповідальності органів ради та її посадових осіб перед виборцями.

Стаття 3. Відкритість та гласність роботи  сільської  ради
          3.1.Сесія Ради проводиться гласно із забезпеченням  права кожного бути присутнім на них, крім випадків передачених законодавством. Порядок доступу до засідань визначається Радою відповідно до закону та цього Регламенту.
      3.2. Відкритість та гласність роботи Ради, постійних комісій може реалізуватися шляхом публікації звіту засідань Ради у визначений Радою спосіб (на інформаційному стенді сільської ради та  на офіційному сайті Ради або у інший визначений Радою спосіб.
      3.3. Представники засобів масової інформації можуть бути акредитовані на весь період скликання Ради. Відмова в акредитації повинна бути вмотивованою. Порядок акредитації представників засобів масової інформації затверджується розпорядженням голови ради.
     3.4. Рада у своїй роботі користується українською мовою. У разі, якщо промовець не володіє державною мовою, він має право виступати мовою зрозумілою для депутатів та запрошених на сесію Ради. При проведенні пленарних засідань Ради використовується державна та місцева символіка.

Стаття 4. Планування роботи сільської ради
          4.1.Діяльність Ради здійснюється відповідно до піврічного плану роботи, затвердженого на засіданні сесії.
          4.2.План роботи включає в себе напрямки діяльності Ради та її органів протягом цього періоду, визначає основні питання для розгляду на пленарних засіданнях, заходи з підготовки та реалізації рішень Ради, визначає відповідальних за їх виконання.
          4.3. За згодою ради сільський голова, постійні комісії, за необхідності можуть вносити зміни в план роботи ради.
          4.4. Контроль за виконанням плану роботи сільської ради здійснюють сільський голова, постійні комісії, депутати Ради.

Стаття 5. Порядок розгляду запитів на інформацію
          5.1.Запит на інформацію – це прохання особи до Ради та її органів надати  публічну інформацію, що знаходиться у  її володінні. Запит на інформацію може бути індивідуальним або колективним, подаватись в усній, письмовій чи в іншій формі (поштою, факсом, телефоном, електронною поштою).
          5.2.Відповідь на запит на інформацію має бути надана не пізніше 5 робочих днів з дня отримання запиту.
          5.3.У разі, якщо запит на інформацію стосується інформації, необхідної для захисту життя чи свободи особи, щодо стану довкілля, якості харчових продуктів і предметів побуту, аварій, катастроф, небезпечних природних явищ та інших надзвичайних подій, що сталися або можуть статися і загрожують небезпеці громадян, відповідь має бути надана не  пізніше 48 годин з дня отримання запиту.
5.4.У разі, якщо запит стосується надання великого обсягу інформації або потребує пошуку інформації серед значної кількості даних, строк розгляду такого запиту може бути продовжений до 20 робочих днів з обгрунтуванням такого продовження. В такому разі особа, що подала запит, має бути повідомлена у письмовій формі про продовження запиту не пізніше 5 робочих днів з дня отримання запиту.

Стаття 6. Присутність на пленарних засіданнях Ради
          6.1.На пленарних засіданях Ради (за запрошенням  сільського голови) можуть бути присутні депутати інших рад, представники трудових колективів, об’єднань громадян.
          6.2.За загальним правилом пленарні засідання Ради проводяться у приміщенні сільської ради.
          У разі необхідності, розпорядженням сільського голови, може бути прийняте рішення про проведення пленарного засідання ради у іншому місці.

Стаття 7.Закриті пленарні засідання Ради
          7.1. У разі неохідності, за рішенням Ради, яке приймається більшістю голосів депутатів Ради від загального складу Ради, проводяться закриті пленарні засідання для розгляду конкретно визначених питань.
          7.2.Порядок та обсяг  інформації, що підлягає опублікуванню за підсумками закритого засідання, визначається по кожному конкретному випадку рішенням Ради.

Стаття 8. Контрольна діяльність Ради та її постійних комісій
          8.1.Рада відповідно до встановлених законодавством повноважень, здійснює контроль у частині делегованих Радою виконавчому комітету повноважень та в інших випадках, передбачених законодавством.
          8.2.Постійні комісії Ради здійснюють свої контрольні функції щодо виконання рішень Ради.
          8.3.Рекомендації постійних комісій Ради підлягають обов’язковому розгляду органами, підприємствами, установами, організаціями, посадовими особами, яким вони адресовані.
          8.4.Сільська рада в межах своїх компетенцій здійснює контроль за діяльністю створених органів ради, підприємств, установ та організацій незалежно від форм власності, роташованих на території сільської ради та забезпечує дотримання законності.

Стаття 9. Контроль за виконанням рішень Ради
          9.1.Рада безпосередньо або через створені нею постійні комісії здійснює контроль за виконанням своїх рішень відповідно до Конституції України, законодавства про місцеве самоврядування, цього Регламенту.
          9.2.Контроль за виконанням рішень Ради організовує її голова.

Стаття 10. Підзвітність і підконтрольність виконавчого комітету сільської ради
         10.1.Виконавчий комітет сільської ради підзвітний і підконтрольний Раді у виконанні сільських програм соціально-економічного і культурного розвитку, сільських цільових програм з інших питань, сільського бюджету, а також у частині повноважень, делегованих Радою, та з виконання рішень Ради з цих питань.

                                                       РОЗДІЛ 2. ОРГАНІЗАЦІЯ РОБОТИ РАДИ
                                                           Глава 1. Підготовка пленарних засідань
Стаття 11. Порядок скликання першої сесії Ради
          11.1. Перша сесія новообраної сільської ради скликається відповідною територіальною виборчою комісією не пізніш як через два тижні після реєстрації новообраних депутатів ради в кількості, яка забезпечує повноважність складу ради. Перше пленарне засідання першої сесії відкриває голова зазначеної територіальної виборчої комісії, який інформує раду про підсумки виборів депутатів, а також про підсумки виборів голови. З моменту визнання повноважень депутатів ради нового скликання та новообраного сільського голови головує на пленарних засіданнях ради першої сесії новообраний голова.
          11.2.У разі якщо на час проведення першої сесії  сільський голова не обраний, про що на сесії ради інформує голова територіальної виборчої комісії, рада обирає тимчасову президію з числа депутатів ради в кількості трьох - п'яти осіб. Члени тимчасової президії почергово головують на пленарних засіданнях ради до обрання секретаря ради. З часу обрання секретаря ради він головує на пленарних засіданнях ради.

Стаття 12. Порядок денний першої сесії Ради
          12.1. До порядку денного першої сесії Ради мають бути включені такі питання:
          12.1.1.інформація голови територіальної виборчої комісії про підсумки виборів депутатів Ради та сільського голови і визнання їх повноважень;
          12.2. Перша сесія у разі необхідності може складатися з двох пленарних засідань Ради.

Стаття 13. Форми роботи Ради
          13.1.Сільська рада проводить свою роботу сесійно. Сесія складається з пленарних засідань Ради, а також  засідань постійних комісій сільської ради.

Стаття 14. Розпорядок роботи пленарних засідань Ради
          14.1. Пленарні засідання проводяться у робочі дні та у робочий час ( з 9.00 до 17.00 години). Тривалість доповіді, співдоповідей та заключного слова встановлюється
за погодженням з доповідачем та співдоповідачем, але становить не більше 15 хвилин для доповіді та 10 хвилин для співдоповіді, крім випадків, погодження з депутатами. Виступи з обговорення тривають 5-7 хвилин.
         14.2. Пленарне засідання ради може бути продовжено головуючим на засіданні  понад визначений у пункті 14.1. цієї статті час не більше ніж на 15 хвилин. Інші одноразові зміни часу роботи можуть здійснюватися, якщо за це проголосувала більшість депутатів від присутніх на сесії
          14.3. У залі засідань ради розміщується Державний прапор України, малий Державний Герб України.

 Стаття 15. Порядок скликання сесії Ради
          15.1. Сесії Ради, окрім першої, скликаються сільським головою.
Сесія Ради скликається в міру необхідності, але не менше одного разу на квартал, а з питань відведення земельних ділянок та надання документів дозвільного характеру у сфері господарської діяльності - не рідше ніж один раз на місяць. У випадку необхідності скликається позачергова сесія ради.
          15.2.Сесія Ради також скликається головою ради за пропозицією не менше однієї третини депутатів Ради від загального складу Ради або виконавчого комітету ради.
          15.3. У разі немотивованої відмови  сільського голови або неможливості його скликати сесію Ради вона скликається секретарем Ради.
          15.4.У цих випадках сесія Ради скликається:
1) якщо сесія не скликається  сільським головою у строки, передбачені Законом України «Про місцеве самовря¬дування в Україні»;
2) якщо сільський  голова без поважних причин не скликав сесію у двотижневий строк після настання умов, передбачених частиною 7 статті 46 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні».
          15.5. Сесія Ради повинна бути також скликана за пропозицією не менш як однієї третини депутатів від загального складу Ради, виконавчого комітету Ради.
          15.6. У разі якщо голова або секретар Ради у двотижневий строк не скликають сесію на вимогу суб'єктів, зазначених у пункті 15.5 Регламенту, або у разі якщо такі посади є вакантними, сесія може бути скликана депутатами Ради, які становлять не менш як одну третину складу Ради, або постійною комісією Ради.
          15.7. Рішення про скликання сесії Ради доводиться до відома депутатів і населення не пізніш як за 10 днів до сесії, а у виняткових випадках ― не пізніш як за день до сесії із зазначенням часу скликання, місця проведення та питань, які передбачається внести на розгляд Ради. Інформація про скликання сесії оприлюднюється на офіційному веб-сайті Ради.       
          15.8. Сесію Ради відкриває і веде сільський голова, а у випадках, передбачених пунктом 15.4 Регламенту - секретар Ради, а у випадку, передбаченому пунктом 15.6 Регламенту - за дорученням групи депутатів, з ініціативи якої скликана сесія, один з депутатів, що входить до її складу, а веде за рішенням Ради один з депутатів Ради.
          15.9. Сесія ради є повноважною, якщо в її пленарному засіданні бере участь більше половини депутатів від загального складу Ради.
          15.10. Пропозиції щодо питань на розгляд Ради можуть вноситися сільським головою, постійними комісіями, депутатами, виконавчим комітетом Ради. Пропозиції щодо прийняття рішень, які відповідно до закону є регуляторними актами, вносяться з урахуванням вимог Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності».
          15.11. Протоколи сесій Ради, прийняті нею рішення підписуються особисто сільським головою, у разі його відсутності - секретарем Ради, а у випадку, передбаченому пунктом 15.6 Регламенту - депутатом ради, який за дорученням депутатів головував на її засіданні.
          15.12. Інформація про скликання сесії Ради розміщується на сайті Мологівської  сільської ради.
 
Стаття 16. Формування порядку денного
          16.1. Пропозиції до проекту порядку денного сесії Ради  вносяться сільським головою, постійними комісіями, депутатами, виконавчим комітетом сільської ради. Пропозиції вносяться не пізніше, як за 20 днів до відкриття сесії.
          16.2.У випадку виникнення надзвичайних ситуацій та інших невідкладних випадків, передбачених законом, проекти рішень Ради оприлюднюються негайно після їх підготовки.
Проекти рішень Ради, які підлягають обговоренню, оприлюднюються на сайті Мологівської сільської ради згідно Закону України «Про доступ до публічної інформації».
          16.3.Для розгяду сесії сільської ради запропонованих питань, пропозиції про їх зміну або уточнення формулювання, пропозиції про додаткові питання, які вносяться на розгляд ради, надаються сільському голові  з повним обсягом матеріалів не пізніше як за 20  робочих днів до початку роботи сесії.
          16.4.Сільський голова  розглядає подані пропозиції з урахуванням думки відповідної постійної комісії, приймає рішення про врахування пропозиції або її відхилення, інформує на сесії депутатів сільської ради про пропозиції, які надійшли щодо порядку денного сесійного засідання. Остаточний порядок денний затверджується сільською радою на пленарному засіданні відкритим голосуванням більшістю голосів  від загальної кількості присутніх.
          16.5.Доповідь, інформації та проекти рішень з питань, що виносяться на розгляд сесії, готують постійні комісії в межах їх компетенції, депутати.
          16.6.Під час підготовки питань, що виносяться на розгляд сесії сільської ради, враховуються думки та пропозиції виборців територіальної громади.
          16.7.Проекти рішень сільської ради з основних питань розглядаються відповідними постійними комісіями Ради.

Стаття 17. Затвердження порядку денного сесії  Ради
          17.1. Проект порядку денного сесії Ради обговорюється і затверджується в цілому більшістю голосів депутатів ради від загального складу.
          17.2.Якщо  за підсумками голосування до порядку денного сесії Ради не включено, воно вважається відхиленим.
          17.3.Якщо за внесенням на розгляд  відкладеного питання рішення не прийнято, питання вважається знятим з розгляду як непідготовлене.

Стаття 18. Порядок підготовки та розгляду регуляторних актів
          18.1.Підготовка проектів регуляторих актів здійснюється на підставі плану діяльності з підготовки цих проектів на натупний календарний рік, який 
затверджується Радою та оприлюднюється відповідно до Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» (далі по тексту статті - Закон).
          18.2.Розробник (виконавець) регуляторного акта готує аналіз регуляторного впливу відповідно до Методики підготовки аналізу регуляторного впливу, затвердженого Кабінетом Міністрів України.
          18.3.Проект регуляторного акта разом із відповідним аналізом регуляторного впливу оприлюднюється на сайті Мологівської сільської ради) не пізніше 5 робочих днів з дня оприлюднення повідомлення про оприлюднення цього проекту регуляторного акта.
          18.4.Стосовно кожного регуляторного акта послідовно здійснюється базове, повторне та періодичне відстеження його результативності.
          18.5.Не пізніше 10 робочих днів після прийняття рішень  апарат сільської ради забезпечує доведення їх до виконавців.
 
                                    Глава 2. ПРОВЕДЕННЯ ПЛЕНАРНОГО ЗАСІДАННЯ РАДИ
Стаття 19. Відкриття та проведення пленарного засідання
     19.1. Пленарне засідання Ради відкриває, веде і закриває сільський голова або особа, визначена законодавством України. Засідання Ради може проводитися, якщо на ньому присутні більше половини депутатів сільської ради від загального складу Ради.
     19.2. Відкриваючи сесію, головуючий повідомляє номери сесії, скликання ради та оголошує підставу її скликання відповідно до цього регламенту.
     19.3. Перед закриттям пленарного засідання головуючий на засіданні уточнює час проведення наступного засідання ради. Питання, не розглянуті на поточному пленарному засіданні, підлягають розгляду на наступному пленарному засіданні у визначеній послідовності.
      19.4. Закариття сесії оголошується головуючим на пленарному засіданні після розгляду всіх питань порядку денного. 
      19.5. Сесія не може бути закритою, якщо рада не визначилась щодо всіх питань порядку денного.
      19.6. Під час відкриття сесії та після її закриття виконується Державний Гімн України.

Стаття 20. Реєстрація депутатів Ради на пленарному засіданні Ради.
          20.1. На початку кожного пленарного засідання секретарем Ради проводиться реєстрація депутатів, присутніх на пленарному засіданні. Матеріали реєстрації передаються головуючому на пленарному засіданні Ради.
          20.2.Реєстрація депутатів здійснюється за допомогою друкованого реєстру, у якому кожен депутат реєструється. Реєстр надається головуючому на пленарному засіданні, який оголошує кількість зареєстрованих депутатів.
          20.3.Якщо за даними реєстрації  відкриття пленарного засідання Ради неможливе у зв’язку з відсутністю необхідної кількості депутатів Ради, головуючий встановлює інший день проведення пленарного засідання Ради.

Стаття 21. Повноваження головуючого на пленарному засіданні сільської ради.
 Повноваження головуючого на пленарному засіданні Ради 
     21.1. Головуючий на пленарному засіданні Ради: 
    21.1.1. відкриває, закриває та неупереджено веде пленарні засідання Ради, оголошує перерви в пленарних засіданнях Ради, повідомляє про осіб, які запрошені до участі у її роботі; 
    21.1.2. виносить на обговорення проекти рішень Ради, оголошує їх повну назву, редакцію та їх ініціаторів (розробників); інформує про матеріали, що надійшли на адресу Ради; 
    21.1.3. організовує розгляд питань; 
    21.1.4. повідомляє списки осіб, які записалися до виступу; 
    21.1.5. надає слово для доповіді (співдоповіді), виступу, оголошує наступного промовця;     
    21.1.6. створює рівні можливості депутатам Ради для участі в обговоренні питань;
    21.1.7. ставить питання на голосування, оголошує його результати; 
    21.1.8. забезпечує дотримання цього Регламенту всіма присутніми на пленарному засіданні Ради; 
    21.1.9. вносить пропозиції з процедурних питань щодо ходу пленарного засідання Ради (якщо з цих питань висуваються альтернативні пропозиції, пропозиції головуючого ставляться на голосування першими); 
    21.1.10. вживає заходів щодо дотримання порядку на пленарному засіданні Ради; 
    21.1.11. має право виправляти фактичні помилки, допущені у виступах на пленарному засіданні Ради; 
    21.1.12. до початку розгляду питань порядку денного робить повідомлення депутатам Ради (в окремих випадках такі повідомлення головуючий може робити і в ході пленарного засідання, як правило, не перериваючи виступу промовця або процедури голосування);       
   21.1.13. здійснює інші повноваження в межах цього Регламенту. 

Стаття 22. Секретар пленарного засідання сільської ради
          22.1.Секретар пленарного засідання Ради веде протокол, реєструє депутатські запити, питання, довідки повідомлення та інші матеріали. Функції  секретаря пленарного засідання виконує секретар ради.
           22.2. За пропозицією головуючого або депутата Ради на кожному пленарному засіданні Ради більшістю голосів депутатів Ради від зареєстрованих на пленарному засіданні, відкритим голосуванням з числа депутатів Ради (окрім голови Ради) обирається секретар пленарного засідання. 
          22.3. Секретар пленарного засідання Ради надає допомогу головуючому у проведенні сесії, веде реєстрацію листів, скарг, заяв, що надійшли на адресу сесії, забезпечує передачу цих документів головуючому, який оголошує на пленарному засіданні Ради звернення депутатів Ради, подані у письмовій формі, а також здійснює підрахунок голосів депутатів ради під час голосування і прийняття рішень Ради, веде протокол пленарного засідання. 

Стаття 23. Лічильна комісія
          23.1.Для проведення таємного голосування та визначення його результатів сільська рада обирає відкритим голосуванням лічильну комісію з числа депутатів.
23.2. Лічильна комісія із свого складу обирає голову, заступника голови та секретаря. Засідання комісії проводяться гласно і відкрито. Рішення лічильної комісії приймається більшістю голосів.
          23.3.Про результати таємного голосування лічильна комісія складає протокол, який підписують усі члени комісії. За доповіддю комісії сільська рада відкритим голосуванням більшістю голосів від кількості депутатів, присутніх на сесії приймає рішення про результати таємного голосування.
        23.4.До складу лічильної комісії не може входити депутат, кандидатуру якого включено до бюлетеня для таємного голосування.
       23.5. Лічильна комісія організовує відкрите  та відкрите  поіменне голосування. Для
проведення поіменного голосування лічильною комісією в алфавітному порядку складається список депутатів ради.
При голосуванні  голова лічильної комісї по черзі називає прізвища депутатів ради. Депутат, прізвище якого оголошено, заявляє про одну з таких  своїх позицій словами: «за», «проти», «утримуюсь».
Напроти прізвища кожної особи у вказаному списку відображається результат її голосування. Напроти прізвища осіб, які відсутні на пленарному засіданні,  робиться відмітка «відсутній».
Вказаний список із зазначенням дати проведення пленарного засідання, номеру сесії, питання, з якого проводилось голосування, результати голосування (кількість осіб, які проголосували «за», «проти», «утримались», та кількість осіб, які відсутні на пленарному засіданні) підписується всіма  членами лічильної  комісії.
Результати поіменного голосування оприлюднюються в день голосування. Результати поіменного голосування є невід’ємною частиною протоколу сесії ради.
      23.6. За дорученням ради функції лічильної комісії може виконувати секретар ради.

Стаття 24. Порядок розгляду питань порядку денного сесії
          24.1.Головуючий на пленарному засіданні Ради оголошує про розгляд кожного питання порядку денного сесії Ради. Повідомляє про назву, доповідача з даного питання та про порядок рогляду питання.
           24.2. Головуючий на пленарному засіданні, за рішенням Ради, може об’єднати обговорення кількох пов’язаних між собою питань порядку денного.

       Стаття 25.Порядок надання слова.
          25.1.Головуючий на пленарному засіданні представляє промовця, доповідача та надає йому слово для виступу.
          25.2.Виступ промовця не переривається, крім випадків порушення промовцем приписів чинного законодавства, Регламенту, правил етики та дисципліни.
          25.3.За усним зверненням депутата ради, перед тим, як головуючий на пленарному засіданні оголосить про припинення обговорення питання, депутату може бути надане слово з місця для запитання до промовця (доповідача) або висловлення власної позиції з даного питання.

Стаття 26. Визначення часу для виступів на сесії Ради
          26.1.Для доповіді надається до 15 хвилин, для співдоповіді – 10 хвилин.
          26.2.Для відповіді на запитання надається 10 хвилин.
          26.3.Для виступів в розділі «Різне» порядку денного надається до 3 хвилин.
          26.4.Для заключного слова по темі доповіді надається до 5 хвилин.

Стаття 27. Право депутата на виступ.
          27.1.Депутат має право ухвального голосу з усіх питань, які розглядаються на сесіях ради, а також на засіданнях постійної комісії та інших комісій ради, до складу яких його обрано.
          27.2.Під час голосування з одного питання кожен депутат має один голос і подає його за пропозицію, чи проти неї, чи утримується.
          Під час встановлення результатів голосування до загального складу  Ради зараховують сільського голову, якщо він бере участь у пленарному засіданні ради, і враховують його голос.
          27.3.Депутат має право вносити пропозиції щодо порядку денного сесії, порядку розгляду та суті обговорених питань.
          27.4.Під час виступу на сесії депутат не повинен використовувати грубі та неконкретні висловлювання, закликати до незаконних та насильницьких дій.
          27.5.Ніхто з присутніх на сесії Ради не може виступати без дозволу головуючого.
          27.6. Депутат Ради у будь-який момент може відмовитися від свого запису на виступ. У разі відсутності депутата в момент надання йому слова вважається, що він відмовився від слова. 
          28.7. Особа може виступити на пленарному засіданні Ради з одного й того ж питання чи пропозиції, які будуть ставитися на голосування, не більше двох разів.

Стаття 28. Порядок розгляду та обговорення питання
          28.1.Розгляд та обговорення питання на пленарному засіданні включають:
          28.1.1.доповідь, запитання доповідачу і відповіді на них;
          28.1.2.виступ депутатів ради з обгрунтуванням окремої думки;
          28.1.3.виступи членів постійних комісій, депутатів сільської ради, запрошених осіб на пленарне засідання сесії;
          28.1.4.уточнення і оголошення головуючим пропозицій, які надійши щодо обговореного питання і будуть ставитися на голосування;
          28.1.5.виступи депутатів ради з мотивів голосування.

Стаття 29.Закінчення обговорення питання
          29.1.Якщо список бажаючих виступити вичерпано, а також у разі закінчення визначеного для обговорення часу, головуючий на пленарному засіданні Ради оголошує про припинення обговорення.

                                                 Глава 3. ПОРЯДОК ПРИЙНЯТТЯ РІШЕНЬ
Стаття 30. Загальні положення порядку голосування
        30.1.Розгляд одного питання порядку денного без прийняття рішення щодо нього не може перетворитися розглядом інших питань порядку денного. Після закінчення часу для обговорення питання головуючий на пленарному засіданні Ради оголошує про перехід до голосування.
        30.2. Прийняття рішення без обговорення питання на пленарному засіданні Ради допускається лише у випадках, передбачених Регламентом, або якщо кожен з депутатів не заперечує на пленарному засіданні Ради проти прийняття рішення без обговорення. 
        30.3. Рішення ради приймається відкритим поіменним або таємним голосуванням.

Стаття 31. Черговість голосування альтернативних проектів рішень, пропозицій та поправок
          31.1.У першу чергу на голосування ставиться проект рішення, пропозиції і поправки, які надійшли від депутатів, постійних комісій та інших осіб, які готували проекти цих документів. Уразі надходженення (альтернативи) проектів рішень, пропозицій і поправок, вони ставляться на голсування в порядку їх надходження.
          31.2.Відхилені Радою пропозиції і поправки щодо вже прийнятого тексту при повторному їх внесенні на голосування не ставляться.

Стаття 32. Вимоги до процедури голосування
          32.1.Перед кожним голосуванням головуючий на пленарному засіданні формулює зміст питання, що буде ставитися на голосування, і, якщо немає заперечень, відразу ставить його на голосування.
          32.2.Голосування здійснюється депутатами сільської ради особисто в залі засідань або у відведеному для таємного голосування місці.
          32.3.При голосуванні щодо прийняття, внесення змін або скасування актів нормативного характеру депутати сільської ради не зобов’язані утримуватись від голосування навіть за умови наявності потенційного конфлікту інтересів з питань, які може спричинити в майбутньому нормативно-правовий акт, що виноситься на голосування.
          32.4.Після закінчення голосування головуючий на пленарному засіданні сільської ради оголошує його повні результати і прийняте рішення.
          32.5.У разі порушення процедури голосування або виникнення перешкод під час його проведення проводиться поторне голосування без обговорення.

Стаття 33. Загальні вимоги до рішень сільської ради 
          33.1.Рішення сільської ради з будь-якого питання приймається на її засіданні після обговорення. Прийняття рішення без обговорення питання на пленарному засіданні Ради допускається лише у випадках, передбачених Регламентом, або якщо жоден депутат ради не заперечує проти прийняття рішення без обговорення.
          33.2. Рішення Ради вважається прийнятим, якщо за них проголосувала  більшість депутатів від загального складу Ради. Питання, для прийняття яких необхідна інша кількість голосів, визначаються законодавством та цим Роегламентом.
         33.3. Пропозиція або проект рішення, які не отримали необхідної кількості голосів на підтримку, важаються відхиленими, що фіксуються у протоколі пленарного засідання.
         33.4. Рішення сільської ради підписує сільський голова,  а вразі його відсутності – секретар сільської ради, а у випадках передбачених Законом статті 46 пункту 10, депутат, який головував на засіданні.
          33.5. Рішення сільської ради у п’ятиденний термін, з моменту прийняття може припинити сільський голова, його можуть винести на повторний розгляд ради  з обгрунтуванням зауважень. Якщо рада відхилила зауваження сільського голови і підтвердила попереднє рішення двома третинами голосів депутатів від загального складу, воно набирає чинності.
          33.6. Рішення Ради нормативно- правового характеру набирають чинності з дня їх офіційного оприлюднення, якщо радою не встановлено пізніший термін введення цих рішень в дію.
Оприлюднення рішень відбуваються у формі розміщення їх на сайті Мологівської сільської ради).
          Рішення сільської ради надсилаються відповідним підприємствам, установам, організаціям, посадовим особам у 10 денний термін після їх прийняття. У разі необхідності доводяться до відома населення не пізніше, як у 5 денний термін після їх прийняття, якщо не встановлено іншого строку введення цих рішень у дію.
          33.7.Рішення сільської ради, прийняті в межах їх повноважень, є обов’язковими для виконання усім розташованим на території ради підприємствам, установам та організаціям, незалежно від форм власності, посадовим особам, громадянам, виконавчому комітетові сільської ради, а також окремим громадянам.

Стаття 34. Рішення сільської ради з процедурних питань
          34.1.Рішення з процедурних питань приймаються більшістю голосів депутатів Ради,  присутніх на пленарному засіданні.
          34.2.Процедурні питання не потребують обговорення. Якщо виникає сумнів, чи є питання процедурним, рішення про це без обговорення приймається Радою більшістю голосів депутатів Ради від загального складу ради.

Стаття 35. Протокол сесії
      35.1. Засідання сесій  сільської  Ради  протоколюються. Ведення та оформлення протоколу здійснює секретар  сільської ради.
      35.2. У протоколі фіксуються хід і результати проведення пленарного засідання сесії сільської  ради. У ньому зазначають  такі відомості :
      35.2.1. найменування ради ,  порядковий номер  (у межах   скликання ), дата,  час  та місце проведення сесії;
      35.2.2. кількість  депутатів , обраних  до Ради, кількість присутніх  та відсутніх  депутатів   на засіданні сесії;                                                                         
      35.2.3. питання порядку  денного сесії, прізвище, ініціали   та посада  доповідача  та співдоповідача з кожного із питань;
      35.2.4. перелік  усіх прийнятих  рішень  із  зазначенням   кількості голосів поданих  за рішенняv, проти, тих,  що  утримались від голосування.
      35.3. До протоколу додаються  рішення, прийняті  сільською радою, письмові запити  депутатів, список  присутніх  на сесії  депутатів,.
      35.4. Протокол сесії  сільської ради   та  прийняті нею рішення підписуються особисто сільським головою, у разі  його відсутності секретарем сільської ради, а у випадку  передбаченому Законом  - депутатом  сільської ради, який  за дорученням депутатів
головував  на засіданні .

      Стаття 36. Відкрите голосування
          36.1. Для прийняття рішень, з’ясування волевиявлення депутатів Ради на пленарних засіданнях проводиться відкрите голосування або відкрите поіменне голосування. Рішення ради приймаються відкритим поіменним голосуванням або таємним голосуванням, у випадках, передбачених чинним законодавством та цим Регламентом. Пропозиції та рішення за основу приймаються відкритим  голосуванням, крім випадків проведення відкритого поіменного голосування за пропозицією депутатів ради, підтриманою не менше як однією третиною від зареєстрованих на пленарному засіданні ради. На голосування ця пропозиція ставиться першою з-поміж інших пропозицій щодо способу голосування.

Стаття 37. Загальні положення про таємне голосування
      37.1.Таємне голосування обов’язково проводиться у випадках, передбачених  пунктами 1,29,31 статі 43 та статтями 55,56 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні».
      37.2. Таємне голосування відбувається із застосуванням бюлетенів для таємного голосування, виготовлених виконавчим апаратом за дорученням сільського голови, або особи яка скликала пленарне засідання Ради.
      37.3. До бюлетеня для таємного голосування  з питань обрання секретаря сільської ради  вносяться кандидатури, яких було висунуто  у встановленому законом порядку  та  дата проведення таємного голосування.
      37.4. Для  протоколювання процедури таємного голосування  та підрахунку голосів  під час такого голосування  обирається Лічильна комісія відповідно  до ст. 23 Регламенту.
      37.5 Протоколи Лічильної комісії про затвердження форми бюлетеня та результати таємного голосування за допомогою бюлетенів беруться Радою до відома та зберігаються разом із протоколом пленарного засідання  Ради.

Стаття 38. Вимоги до бюлетеня для таємного голосування
      38.1. Бюлетені для таємного голосування повинні бути однаковими за матеріалом, кольором, розміром, змістом. У бюлетені для голосування зазначається мета голосування (обрання); прізвище імя по батькові кандидатур на обрання, дата проведення таємного голосування
       38.2. Організація виготовлення бюлетенів для таємного голосування у кількості, що відповідає фактичній кількості депутатів сільської ради, покладається на апарат сільської ради.
       38.3. Виготовлені  до початку засіданні сесії бюлетені для таємного голосування  передаються  голові Лічильної комісії одразу після її обрання. Лічильна комісія перевіряє, чи відповідають бюлетені  для таємного голосування встановленій формі та чи виготовлені вони у кількості, що відповідає фактичній кількості депутатів.

      Стаття 39. Процедура таємного голосування
      39.1. Лічильна комісія перед початком голосування: 
- перевіряє кабіну для таємного голосування; 
- одержує від секретаря Ради список усіх повноважних депутатів Ради складений у алфавітному порядку; 
- опечатує прозору скриньку для таємного голосування; 
- готує Реєстр про одержання бюлетеня для таємного голосування; 
- встановлює зразок бюлетеня та виготовляє бюлетені для таємного голосування; 
- видає бюлетені для таємного голосування; 
- знищує бюлетені, що залишилися після завершення їх видачі; 
- забезпечує всі необхідні умови для додержання таємності голосування. 
        39.2. Бюлетені видаються безпосередньо біля кабін для таємного голосування згідно Реєстру про одержання бюлетеня для таємного голосування. 
        39.3. Кожному депутату Ради після пред’явлення ним посвідчення та проставлення особистого підпису в Реєстрі про одержання бюлетеня для таємного голосування лічильна комісія видає один бюлетень для таємного голосування. 
        39.4. Голосування проводиться у кабіні для таємного голосування.
Лічильна комісія перед початком таємного голосування  забезпечує  всі необхідні умови для додержання таємності голосування.
      39.2. Кожному депутату сільської ради лічильна комісія видає один бюлетень для таємного голосування у якому  він  повинен зробити позначку проти прізвища кандидата, за якого депутат голосує («так» ,  «ні» або «утримався»). Заповнений бюлетень опускається у скриньку для бюлетенів.
     39.3. Таємне голосування має здійснюватися депутатом Ради особисто, без стороннього втручання. Контроль з боку сторонніх осіб за волевиявленням депутата забороняється.

Стаття 40. Повторне таємне голосування
      40.1. У разі, коли бюлетені таємного голосування одержали менше половини або половина депутатів ради від загального складу Ради, голосування визнається таким, що не відбулося, та призначається повторне голосування.

Стаття 41. Таємне голосування  списком кандидатур
      41.1. Сільська рада може прийняти  процедурне рішення  про таємне голосування щодо кандидатур списком, якщо інше не встановлено законом. У разі обрання або призначення колегіального органу  списком до бюлетеня таємного голосування  може включатися більше кандидатур, ніж потрібно для обрання, призначення або затвердження.

Стаття 42. Підведення підсумків таємного голосування
      42.1. Підрахунок результатів таємного голосування здійснюється Лічильною комісією відкрито.
      42.2.  Результати таємного голосування  Лічильна комісія заносить до  протоколу, який підписують всі її члени .
      42.3. Про результати таємного голосування голова Лічильної комісії або визначений комісією доповідач доповідає на  пленарному засіданні Ради, відповідає на запитання.

 Стаття 43. Наслідки порушення порядку таємного голосування
      43.1. У разі виявлення лічильною комісією порушення порядку голосування, результати голосування оголошуються Лічильною комісією недійсними.
     43.2. Про порушення Лічильна комісія доповідає Раді. Якщо при визначенні  результатів голосування  порушено порядок  визначення  результатів голосування, за процедурним рішенням Ради проводиться повторне голосування.
        
                                                  ГЛАВА 4. НАБРАННЯ ЧИННОСТІ  РІШЕННЯМИ РАДИ.
                                                ВНЕСЕНЯ ЗМІН ТА ДОПОВНЕНЬ, СКАСУВАННЯ РІШЕНЬ
 Стаття 44. Набрання чинності рішеннями Ради
      44.1. Рішення ради нормативно-правового характеру  набирають чинності з дня їх офіційного оприлюднення на сайті Мологівської сільської ради, якщо  органом чи посадовою особою не встановлено пізніший  строк введення цих актів в дію.
     44.2. Рішення Ради у п’ятиденний строк з моменту його прийняття може бути зупинене селищним головою і внесене на повторний розгляд Ради із обґрунтуванням зауважень..
Рада зобов’язана у двотижневий строк повторно розглянути рішення. Якщо Рада відхилила зауваження сільського голови і підтвердила рішення двома третинами депутатів від загального складу ради, воно набирає чинності. 
     44.3. Рішення Ради оприлюднюються на офіційному веб-сайті Ради невідкладно, але не пізніше п’яти робочих днів з дня їх прийняття.

 Стаття 45. Внесення змін до рішень Ради
      45.1. За мотивами подання голови сільської ради, постійної комісії сільської ради, інших суб’єктів , що відповідно до Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» є розробниками  проекту рішення, Рада може внести зміни (доповнення) до раніше прийнятого чинного рішення Ради.
      45.2. Рада не може вносити зміни (доповнення)  до своїх рішень ненормативного характеру, якщо  відповідно до приписів цих рішень виникли правовідносини, пов’язані з реалізацією  певних  суб’єктивних прав та охоронних законом інтересів, і суб’єкти цих правовідносин заперечують проти їх зміни чи припинення.

 Стаття 46. Скасування рішень Ради
      46.1. За мотивованим поданням сільського голови, постійної комісії, депутатської фракції чи групи, інших суб’єктів, що відповідно до Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» є ініціаторами та розробниками проекту рішення, Рада може скасувати раніше прийняте рішення.      
      46.2. Рада не може скасовувати свої рішення, якщо відповідно до приписів цих рішень виникли правовідносини, пов'язані з реалізацією певних суб'єктивних прав та охоронюваних законом інтересів, і суб'єкти цих правовідносин заперечують проти їх припинення. 
     46.3. Ненормативні правові акти Ради є актами одноразового застосування, вичерпують свою дію фактом їхнього виконання, тому вони не можуть бути скасовані Радою після їх виконання. 
     46.4. Профільна постійна комісія Ради попередньо розглядає доцільність скасування раніше прийнятих Радою рішень. 
    46.5. Рішення про скасування раніше прийнятого рішення Ради приймається у порядку, передбаченому для рішення, яке скасовується. 
    42.6. Рішення про скасування раніше прийнятого рішення Ради набуває чинності у порядку, передбаченому для рішення, що скасовується..

                                           ГЛАВА 5. ПИТАННЯ  ДИСЦИПЛІНИ  ТА  ЕТИКИ
 Стаття 47. Дисципліна та етика на сесіях сільської Ради
      47.1. На пленарному засіданні  Ради промовець не  повинен вживати образливі висловлювання,  закликати  до незаконних  та насильницьких  дій, використовувати у своїх виступах недостовірні або неперевірені  відомості та допускати прояви некоректної поведінки. Головуючий на сесії сільської ради  після попередження  промовця про неприпустимість таких висловлювань і закликів  або у разі некоректної поведінки має право  припинити його виступ, а у разі не реагування на попередження головуючого – позбавити його права виступу на  засіданні з даного питання. У разі повторного порушення  дисципліни та етики промовець може бути позбавлений головуючим  або
рішенням більшості від присутніх депутатів права виступу на поточному  пленарному засіданні Ради.
      47.2. Під час засідання сесії сільської ради депутати Ради не повинні заважати промовцям і слухачам діями, які  перешкоджають викладенню або сприйняттю виступу (вигуками, вставанням тощо).
      47.3. У разі грубого порушення дисципліни або перешкоди проведенню засідання  головуючий може оголосити перерву або закрити засідання.                                                                                                                                 47.4. Для  забезпечення правопорядку  на засіданнях сесій запрошувати співробітників поліції.  

                                            РОЗДІЛ 3. ПОСАДОВІ ОСОБИ ТА ОРГАНИ РАДИ
         
Глава 1.      Сільський голова, секретар ради, заступник голови
          Стаття 48. Правові засади статусу і діяльності сільського голови, секретаря сільської ради, заступника  голови.
          48.1. Повноваження сільського голови, секретаря Ради, заступника голови визначаються Конституцією України, законами України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про статус депутатів місцевих рад», «Про службу в органах місцевого самоврядування», «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності», «Про запобігання корупції», «Про доступ до публічної інформації», іншими законодавчими актами та цим Регламентом.
          48.2. Сільський голова, секретар Ради, заступник голови працюють у Раді на постійній основі, не можуть мати іншого представницького мандата, суміщати свою службову діяльність з іншою роботою (виконувати роботу на умовах сумісництва), у тому числі на громадських засадах (крім викладацької, наукової, творчої діяльності, медичної практики, інструкторської та суддівської практики із спорту у позаробочий час), займатися підприємницькою діяльністю (безпосередньо чи через посередників або підставних осіб), одержувати від цього прибуток, входити самостійно, через представника або підставних осіб до складу правління чи інших виконавчих органів підприємств, кредитно-фінансових установ, господарських товариств тощо, організацій, спілок, об'єднань, кооперативів, що здійснюють підприємницьку діяльність.
         
  Стаття 49.   Сільський голова
          49.1. Сільський голова є головною посадовою особою територіальної громади.
          49.2. Сільський голова обирається територіальною громадою на основі загального, рівного, прямого виборчого права шляхом таємного голосування в порядку, визначеному законом, і здійснює свої повноваження на постійній основі.
          49.3. Строк повноважень сільського голови, обраного на чергових місцевих виборах, визначається Конституцією України.
            49.4 Сільський голова очолює виконавчий комітет сільської ради, головує на її засіданнях.
          49.5. Сільський голова не може бути депутатом будь-якої ради, суміщати свою службову діяльність з іншою посадою, в тому числі на громадських засадах, займатися іншою оплачуваною (крім викладацької, наукової і творчої діяльності, медичної практики, інструкторської та суддівської практики із спорту) або підприємницькою діяльністю.
          49.6. На сільського голову поширюються повноваження та гарантії депутатів рад, передбачені законом про статус депутатів рад, якщо інше не встановлено законом.
          49.7. Повноваження сільського голови можуть бути тимчасово покладені на керівника відповідної військово-цивільної адміністрації відповідно до Закону України «Про військово-цивільні адміністрації».
          49.8. Повноваження сільського голови починаються з моменту оголошення виборчою комісією на пленарному засіданні Ради рішення про його обрання.
          49.9. Повноваження сільського голови закінчуються в день відкриття першої сесії Ради, обраної на наступних чергових місцевих виборах, або, якщо Рада не обрана, з моменту вступу на цю посаду іншої особи, обраної на наступних місцевих виборах, крім випадків дострокового припинення його повноважень відповідно до частини 1 та 2 статті 79 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні».
          49.10. У разі звільнення з посади сільського голови у зв'язку з достроковим припиненням його повноважень або його смерті, а також у разі неможливості здійснення ним своїх повноважень повноваження сільського голови здійснює секретар Ради.
          49.11. Секретар Ради тимчасово здійснює зазначені повноваження з моменту дострокового припинення повноважень сільського голови і до моменту початку повноважень сільського голови, обраного на позачергових виборах відповідно до закону, або до дня відкриття першої сесії Ради, обраної на чергових місцевих виборах.
          49.12. Повноваження сільського голови можуть бути припинені достроково у випадках, передбачених статтею 79 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», що має наслідком звільнення його з посади.
          49.13. Не пізніш як на п'ятнадцятий день після звільнення з посади або смерті сільського голови особа, яка на цей час відповідно до закону здійснює його повноваження, звертається до Верховної Ради України з клопотанням щодо призначення позачергових виборів  голови. Таке клопотання розглядається Верховною Радою України не пізніше ніж у дев'яностоденний строк з дня дострокового припинення повноважень відповідного голови.
          49.14. Сільський голова:
          49.14.1. забезпечує здійснення у межах наданих законом повноважень органів виконавчої влади на відповідній території, додержання Конституції та законів України, виконання актів Президента України та відповідних органів виконавчої влади;
          49.14.2. організує в межах, визначених цим Законом, роботу Ради та її виконавчого комітету;
          49.14.3. підписує рішення Ради та її виконавчого комітету;
          49.14.4. вносить на розгляд Ради пропозицію щодо кандидатури на посаду секретаря Ради;
          49.14.5. вносить на розгляд Ради пропозиції про кількісний і персональний склад виконавчого комітету Ради;
         49.14.6. вносить на розгляд Ради пропозиції щодо структури виконавчих органів Ради, апарату Ради та її виконавчого комітету, їх штатів, встановлених відповідно до типових штатів, затверджених Кабінетом Міністрів України;
          49.14.7. здійснює керівництво апаратом Ради та її виконавчого комітету;
          49.14.8. скликає сесії Ради, вносить пропозиції та формує порядок денний сесій Ради і головує на пленарних засіданнях Ради;
          49.14.9. забезпечує підготовку на розгляд Ради проектів програм соціально-економічного та культурного розвитку, цільових програм з інших питань самоврядування, місцевого бюджету та звіту про його виконання, рішень Ради з інших питань, що належать до її відання; оприлюднює затверджені Радою програми, бюджет та звіти про їх виконання;
          49.14.10. призначає на посади та звільняє з посад керівників відділів, управлінь та інших виконавчих органів Ради, підприємств, установ та організацій, що належать до комунальної власності відповідних територіальних громад, крім керівників дошкільних, загальноосвітніх та позашкільних навчальних закладів;
          49.14.11. скликає загальні збори громадян за місцем проживання;
          49.14.12. вносить на розгляд Ради пропозиції про утворення спеціалізованої установи з надання безоплатної первинної правової допомоги;
          49.14.13. вносить на розгляд Ради пропозиції щодо кандидатури на посаду керівника установи з надання безоплатної первинної правової допомоги;
          49.14.14. забезпечує виконання рішень місцевого референдуму Ради, її виконавчого комітету;
          49.14.15. є розпорядником бюджетних коштів, використовує їх лише за призначенням, визначеним Радою;
          49.14.16. представляє територіальну громаду, Раду та її виконавчий комітет у відносинах з державними органами, іншими органами місцевого самоврядування, об'єднаннями громадян, підприємствами, установами та організаціями незалежно від форм власності, громадянами, а також у міжнародних відносинах відповідно до законодавства;
          49.14.17. звертається до суду щодо визнання незаконними актів інших органів місцевого самоврядування, місцевих органів виконавчої влади, підприємств, установ та організацій, які обмежують права та інтереси тери¬торіальної громади, а також повноваження Ради та її органів;
          49.14.18. укладає від імені територіальної громади, Ради та її виконавчого комітету договори відповідно до законодавства, а з питань, віднесених до виключної компетенції Ради, подає їх на затвердження Ради;
          49.14.19. веде особистий прийом громадян;
          49.14.20. забезпечує на відповідній території додержання законодавства щодо розгляду звернень громадян та їх об'єднань;
          49.14.21. бере участь у здійсненні державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності в межах та у спосіб, встановлені Законом України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності»;
здійснює інші повноваження місцевого самоврядування, визначені цим та іншими законами, якщо вони не віднесені до виключних повноважень Ради або не віднесені Радою до відання її виконавчих органів;
          49.14.22. видає розпорядження у межах своїх повноважень.
          49.15. Сільський голова несе персональну відповідальність за здійснення наданих йому законом повноважень.
          49.16. При здійсненні наданих повноважень сільський голова є підзвітним, підконтрольним і відповідальним перед територіальною громадою, відповідальним - перед Радою, а з питань здійснення виконавчими органами Ради повноважень органів виконавчої влади - також підконтрольним відповідним органам виконавчої влади.
          49.17. Сільський  голова не рідше одного разу на рік звітує про свою роботу перед територіальною громадою на відкритій зустрічі з громадянами.
          49.18. На вимогу не менше половини депутатів сільської голова зобов'язаний прозвітувати перед Радою про роботу виконавчих органів ради у будь-який визначений ними термін.

Стаття 50. Дострокове  припинення  повноважень сільського   голови
          50.1. Повноваження сільского голови вважаються достроково припиненими у разі:
          50.1.1. його звернення з особистою заявою до відповідної ради про складення ним повноважень голови;
          50.1.2. припинення його громадянства;
          50.1.3. набрання законної сили обвинувальним вироком щодо нього;
          50.1.4. набрання законної сили рішенням суду про притягнення його до відповідальності за правопорушення, пов'язане з корупцією, яким накладено стягнення у виді позбавлення права займати посади або займатися діяльністю, що пов'язані з виконанням функцій держави або місцевого самоврядування;
          50.1.5. відкликання з посади за народною ініціативою;
          50.1.6. визнання його судом недієздатним, безвісно відсутнім або оголошення таким, що помер;
          50.1.7. його смерті.
          50.2. Повноваження сільського голови можуть бути також достроково припинені, якщо він порушує Конституцію або закони України, права і свободи громадян, не забезпечує здійснення наданих йому повноважень, а також випадку, передбаченому Законом України «Про військово-цивільні адміністрації».
          50.3. Повноваження сільського голови за наявності підстав, передбачених частиною 2 статті 79 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», можуть бути припинені достроково за рішенням місцевого референдуму або за  рішенням Ради, прийнятим шляхом таємного голосування не менш як двома третинами голосів депутатів від загального складу Ради. Порядок проведення місцевого референдуму щодо дострокового припинення повноважень сільського голови визначається законом про місцеві референдуми.
          50.4. Рішення про проведення місцевого референдуму щодо дострокового припинення повноважень сільського голови приймається Радою як за власною ініціативою, так і на вимогу не менш як однієї десятої частини громадян, що проживають на відповідній території і мають право голосу.
          50.5. Сільський голова може бути відкликаний з посади за народною ініціативою в порядку, визначеному Законом України «Про статус депутатів місцевих рад» з особливостями, передбаченими частинами 6 - 10 статті 79 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», не раніше як через рік з моменту набуття ним повноважень.
          50.6. Рішення про внесення пропозицій щодо відкликання сільського голови за народною ініціативою приймається на зборах виборців у кількості не менше 20 осіб.
          Кількість членів ініціативної групи становить у разі відкликання сільського  голови - не менше 10 осіб.
          50.7. На підтримку пропозиції про відкликання сільського голови має бути зібрано кількість підписів, що перевищує кількість голосів, поданих за нього на місцевих виборах, за результатами яких він був обраний сільським головою.
          50.8. Збір підписів проводиться у разі відкликання сільського голови - протягом 10 днів.
          50.9. Територіальна виборча комісія перевіряє правильність оформлення підписних листів, кількість зібраних підписів у разі відкликання сільського голови - протягом 10 днів з дня їх отримання.
          50.10. Рішення про дострокове припинення повноважень за народною ініціативою сільського голови, який був обраний шляхом самовисування, приймається за поданням територіальної виборчої комісії Радою більшістю голосів від її складу.
          50.11. У разі прийняття Радою рішення про відкликання сільського голови за народною ініціативою або у разі подання до Ради рішення вищого керівного органу партії, місцева організація якої висувала відповідного кандидата на посаду сільського  голови, про відкликання сільського голови за народною ініціативою особа, яка на цей час відповідно до закону здійснює повноваження  сільського голови, не пізніш як на п'ятнадцятий день з дня прийняття відповідного рішення звертається до Верховної Ради України з клопотанням щодо призначення позачергових виборів сільського   голови.
         50.12. За наявності рішень суду про визнання розпоряджень чи дій сільського голови незаконними, висновків відповідного комітету Верховної Ради Верховна Рада України може призначити позачергові вибори сільського голови. Питання про призначення Верховною Радою України позачергових виборів сільського голови може порушуватись перед Верховною Радою України Радою, головою обласної, Київської, Севастопольської міської державної адміністрації.
          50.13. У разі дострокового припинення повноважень  сільського голови відповідні позачергові місцеві вибори призначаються Верховною Радою України не пізніше ніж у дев'яностоденний строк з дня дострокового припинення повноважень сільського голови. Порядок проведення позачергових виборів сільського голови визначається законом про вибори.
          50.14. Повноваження сільського голови припиняються достроково, а відповідна особа звільняється з посади:
          50.14.1. з підстав, зазначених у пунктах: 1, 2, 5, 6 частини 1 статті 79 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», - з дня прийняття Радою рішення, яким береться до відома зазначений факт;
          50.14.2. з підстав, зазначених у пункті З, З1 частини 1 статті 79 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», ― з дня, наступного за днем одержання Радою або її виконавчим комітетом копії відповідного рішення суду без прийняття рішення Ради;
          50.14.3. з підстав, зазначених у частині 2 статті 79 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», - з дня прийняття місцевим референдумом або Радою рішення про дострокове припинення повноважень;
          50.14.4. у випадку, передбаченому частиною 5 статті 79 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», - з моменту вступу на цю посаду іншої особи, обраної на наступних виборах;
          50.14.5. у випадку, передбаченому пунктом 4 частини 1 статті 79 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», ― з дня прийняття Радою або вищим керівним органом відповідної політичної партії рішення про дострокове припинення повноважень сільського голови.

 Стаття 51. Секретар сільської ради
          51.1. Секретар Ради працює в раді на постійній основі і не може суміщати свою службову діяльність з іншою посадою, у тому числі на громадських засадах, займатися іншою оплачуваною (крім викладацької, наукової і творчої діяльності, медичної практики, інструкторської та суддівської практики із спорту) або підприємницькою діяльністю.
          51.2. Секретар Ради обирається Радою з числа її депутатів на строк повноважень Ради за пропозицією сільського голови.
          51.3.Пропозиція щодо кандидатури секретаря Ради може вноситися на розгляд  Ради не менш як половиною депутатів від її загального складу у разі, якщо:
          51.3.1. на день проведення першої сесії Ради, обраної на чергових виборах, не завершені вибори сільського голови;
         51.3.2. Рада не підтримала кандидатуру на посаду секретаря Ради, запропоновану сільським головою;
          51.3.3. протягом тридцяти днів з дня відкриття першої сесії Ради    сільський голова не вніс кандидатуру на посаду секретаря Ради;
          51.3.4. на наступній черговій сесії після виникнення вакансії секретаря Ради у зв'язку з достроковим припиненням його повноважень сільський голова не вніс на розгляд Ради кандидатуру на посаду секретаря Ради;
          51.3.5. посада секретаря Ради стає вакантною під час вакантності посади сільського голови у зв'язку з достроковим припиненням його повноважень.
          51.4. У разі якщо Рада не підтримала кандидатуру, внесену на її розгляд не менш як половиною депутатів від її загального складу, наступну пропозицію щодо кандидатури секретаря Ради вносить сільський   голова.
          51.5. Секретар Ради:
          51.5.1. у випадку, передбаченому частиною 1 статті 42 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», здійснює повноваження сільського голови;
          51.5.2. скликає сесії Ради у випадках, передбачених частиною 6 статті 46 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»; повідомляє депутатам і доводить до відома населення інформацію про час і місце проведення сесії Ради, питання, які передбачається внести на розгляд Ради;
          51.5.3. веде засідання Ради та підписує її рішення у випадках, передбачених частиною 6 статті 46 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»;
          51.5.4. організує підготовку сесій Ради, питань, що вносяться на розгляд Ради, забезпечує оприлюднення проектів рішень Ради відповідно до Закону України «Про доступ до публічної інформації» та інших законів;
          51.5.5. забезпечує своєчасне доведення рішень Ради до виконавців і населення, організує контроль за їх виконанням, забезпечує оприлюднення рішень Ради відповідно до Закону України «Про доступ до публічної інформації», забезпечує офіційне оприлюднення рішень Ради, які відповідно до закону є регуляторними актами, а також документів, підготовлених у процесі здійснення Радою регуляторної діяльності, та інформації про здійснення Радою регуляторної діяльності;
          51.5.6. за дорученням сільського голови координує діяльність постійних та інших комісій Ради, дає їм доручення, сприяє організації виконання їх рекомендацій;
          51.5.7. сприяє депутатам Ради у здійсненні їх повноважень;
          51.5.8. організує за дорученням Ради відповідно до законодавства здійснення заходів, пов'язаних з підготовкою і проведенням референдумів та виборів до органів державної влади і місцевого самоврядування;
          51.5.9. забезпечує зберігання у відповідних органах місцевого самоврядування офіційних документів, пов'язаних з місцевим самоврядуванням відповідної територіальної громади, забезпечує доступ до них осіб, яким це право надано у встановленому порядку;
          51.5.10. вирішує за дорученням сільського голови або Ради інші питання, пов'язані з діяльністю Ради та її органів.
          51.6. Секретар сільської ради може за рішенням Ради одночасно здійснювати повноваження секретаря виконавчого комітету ради.
          51.7. Повноваження секретаря сільської ради можуть бути достроково припинені за рішенням Ради.

          Стаття 52. Виконавчий комітет сільської ради
          52.1. Виконавчим органом Ради є виконавчий комітет Ради, який утворюється Радою на строк її повноважень.
          52.2. Після закінчення повноважень Ради сільського голови виконавчий комітет здійснює свої повноваження до сформування нового складу виконавчого комітету.
          52.3. Кількісний склад виконавчого комітету визначається Радою.
          52.4. Персональний склад виконавчого комітету сільської ради затверджується Радою за пропозицією сільського  голови.
          52.5. Виконавчий комітет Ради утворюється у складі сільського голови,  керуючого справами (секретаря) виконавчого комітету, а також керівників відділів, управлінь та інших виконавчих органів ради, інших осіб.
          52.6. До складу виконавчого комітету сільської ради входить також за посадою секретар сільської ради.
          52.7. Очолює виконавчий комітет Ради сільський голова.
          52.8. На осіб, які входять до складу виконавчого комітету Ради і працюють в ньому на постійній основі, поширюються вимоги щодо обмеження сумісності їх діяльності з іншою роботою (діяльністю), встановлені Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні» для сільського  голови.
          52.9. Виконавчий комітет ради є підзвітним і підконтрольним Раді, а з питань здійснення ним повноважень органів виконавчої влади ― також підконтрольним відповідним органам виконавчої влади.
          52.10. До складу виконавчого комітету сільської ради не можуть входити депутати Ради, крім секретаря сільської ради. 

 Стаття 53. Повноваження виконавчого комітету Ради
   53.1.Виконавчий комітет Ради може розглядати і вирішувати питання, віднесені Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні» до відання виконавчих органів ради.
          53.2. Виконавчий комітет Ради:
          53.2.1. попередньо розглядає проекти місцевих програм соціально-економічного і культурного розвитку, цільових програм з інших питань, місцевого бюджету, проекти рішень з інших питань, що вносяться на розгляд Ради;
          53.2.2. координує діяльність відділів, управлінь та інших виконавчих органів Ради, підприємств, установ та організацій, що належать до комунальної власності територіальної громади, заслуховує звіти про роботу їх керівників;
          53.2.3. має право змінювати або скасовувати акти підпорядкованих йому відділів, управлінь, інших виконавчих органів Ради, а також їх посадових осіб.

 Стаття 54. Організація роботи виконавчого комітету
          54.1. Основною формою роботи виконавчого комітету Ради є його засідання.
          54.2. Засідання виконавчого комітету Ради скликаються сільським головою, а в разі його відсутності чи неможливості здійснення ним цієї функції - секретарем ради в міру необхідності, але не рідше одного разу на місяць.
         54.3. Засідання виконавчого комітету Ради є правомочними, якщо в них беруть участь більше половини від загального складу виконавчого комітету.

 Стаття 55. Відділи, управління та інші виконавчі органи Ради
          55.1. Рада у межах затверджених нею структури і штатів може створювати відділи, управління та інші вико¬навчі органи для здійснення повноважень, що належать до відання виконавчих органів рад.
            55.2.Організаційні засади реалізації повноважень виконавчих органів Ради щодо здійснення державної ре¬гуляторної політики визначаються Законом України «Про засади державної регуляторної політики у сфері гос¬подарської діяльності».
            55.3.Відділи, управління та інші виконавчі органи Ради є підзвітними і підконтрольними Раді та підпорядко¬ваними її виконавчому комітету і голові.
            55.4.Керівники відділів, управлінь та інших виконавчих органів Ради призначаються на посаду і звільняються з посади  головою одноособово, а у випадках, передбачених законом, - за погодженням з відповідними органами виконавчої влади.
            55.5.Положення про відділи, управління та інші виконавчі органи Ради затверджуються Радою.

Стаття 56. Староста
      56.1.У селах, визначених за рішенням Ради об'єднаної територіальної громади, утвореної відпо¬відно до Закону України «Про добровільне об'єднання територіальних громад», за винятком її адміністративного центру, призначається староста на строк повноважень Ради.
56.2.Староста є посадовою особою місцевого самоврядування.
 56.3.  Староста:
        56.3.1. представляє інтереси жителів у виконавчих органах Ради;
       56.3.2. сприяє жителям  у підготовці документів, що подаються до органів місцевого самоврядування;
       56.3.3.бере участь у підготовці проекту бюджету територіальної громади в частині фінансування програм, що реалізуються на території Ради.
       56.3.4.вносить пропозиції до виконавчого комітету Ради з питань діяльності на території виконавчих органів Ради, підприємств, установ, організацій комунальної форми власності та їх посадових осіб;
      56.3.5.здійснює інші обов'язки, визначені Положенням про старосту.
      56.3.6.Положення про старосту затверджується Радою об'єднаної територіальної громади. У Положенні ви¬значаються права і обов'язки старости, порядок його звітності, інші питання, пов'язані з його діяльністю.
      56.3.7.Староста призначається в порядку, визначеному законом.
      56.3.8.Староста є членом виконавчого комітету Ради об'єднаної територіальної громади за посадою.

Стаття 57. Загальна та виключна компетенція Ради
          57.1. Рада правомочна розглядати і вирішувати питання, віднесені Конституцією України, Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні» та іншими законами до їх відання.
          57.2. Виключно на пленарних засіданнях сільської ради вирішуються питання:
          57.2.1. затвердження регламенту ради;
          57.2.2. утворення і ліквідації постійних та інших комісій ради, затвердження та зміни їх складу, обрання голів комісій;
          57.2.3. утворення виконавчого комітету ради, визначення його чисельності, затвердження персонального складу; внесення змін до складу виконавчого комітету та його розпуск;
          57.2.4. обрання на посаду та звільнення з посади секретаря ради у порядку, передбаченому цим Законом;
          57.2.5. затвердження за пропозицією сільського голови структури виконавчих органів ради, загальної чисельності апарату ради та її виконавчих органів відповідно до типових штатів, затверджених Кабінетом Міністрів України, витрат на їх утримання;
          57.2.6. утворення за поданням сільського голови інших виконавчих органів ради;
          57.2.7. затвердження плану роботи ради та заслуховування звіту про його виконання з урахуванням вимог статті 32 Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності»;
          57.2.8. заснування засобів масової інформації відповідної ради, призначення і звільнення їх керівників;
          55.2.9. заслуховування звіту сільського голови про діяльність виконавчих органів ради, у тому числі щорічного звіту про здійснення державної регуляторної політики виконавчими органами відповідної ради;
          57.2.10. прийняття рішення про недовіру сільському голові;
          57.2.11. заслуховування звітів постійних комісій, керівників виконавчих органів ради та посадових осіб, яких вона призначає або затверджує;
          57.2.12. заслуховування повідомлень депутатів про роботу в раді, виконання ними доручень ради;
          57.2.13. розгляд запитів депутатів, прийняття рішень по запитах;
          57.2.14. прийняття рішень щодо дострокового припинення повноважень депутата ради в порядку, встановленому законом;
          57.2.15. скасування актів виконавчих органів ради, які не відповідають Конституції чи законам України, іншим актам законодавства, рішенням відповідної ради, прийнятим у межах її повноважень;
          57.2.16. прийняття рішення щодо дострокового припинення повноважень  сільського голови у випадках, передбачених цим Законом;
          57.2.17. прийняття рішення про проведення місцевого референдуму;
          57.2.18. прийняття відповідно до законодавства рішень щодо організації проведення референдумів та виборів органів державної влади, місцевого самоврядування та сільського голови;
          57.2.19. прийняття рішень про наділення органів самоорганізації населення окремими власними повноваженнями органів місцевого самоврядування, а також про передачу коштів, матеріально-технічних та інших ресурсів, необхідних для їх здійснення;
          57.2.20. прийняття рішень про об'єднання в асоціації або вступ до асоціацій, інших форм добровільних об'єднань органів місцевого самоврядування та про вихід з них;
          57.2.21. затвердження програм соціально-економічного та культурного розвитку відповідних адміністративно-територіальних одиниць, цільових програм з інших питань місцевого самоврядування;
          57.2.22. затвердження місцевого бюджету, внесення змін до нього; затвердження звіту про виконання відповідного бюджету;
          57.2.23. встановлення місцевих податків і зборів відповідно до Податкового кодексу України;
          57.2.24. утворення цільових фондів, затвердження положень про ці фонди;
          57.2.25. прийняття рішень щодо здійснення місцевих запозичень;
          57.2.26. прийняття рішень щодо передачі коштів з відповідного місцевого бюджету;
          57.2.27. прийняття рішень щодо надання відповідно до чинного законодавства пільг по місцевих податках і зборах, а також земельному податку;
          57.2.28. встановлення для підприємств, установ та організацій, що належать до комунальної власності відповідних територіальних громад, розміру частки прибутку, яка підлягає зарахуванню до місцевого бюджету;
          57.2.29. прийняття рішень щодо відчуження відповідно до закону комунального майна; затвердження місцевих програм приватизації, а також переліку об'єктів комунальної власності, які не підлягають приватизації; визначення доцільності, порядку та умов приватизації об'єктів права комунальної власності; вирішення питань про придбання в установленому законом порядку приватизованого майна, про включення до об'єктів комунальної власності майна, відчуженого у процесі приватизації, договір купівлі-продажу якого в установленому порядку розірвано або визнано недійсним, про надання у концесію об'єктів права комунальної власності, про створення, ліквідацію, реорганізацію та перепрофілювання підприємств, установ та організацій комунальної власності відповідної територіальної громади;
Реорганізація або ліквідація навчальних закладів комунальної форми власності здійснюється за рішенням місцевої ради;
          57.2.30. прийняття рішень про передачу іншим органам окремих повноважень щодо управління майном, яке належить до комунальної власності відповідної територіальної громади, визначення меж цих повноважень та умов їх здійснення;
          57.2.31. створення у разі необхідності органів і служб для забезпечення здійснення з іншими суб'єктами комунальної власності спільних проектів або спільного фінансування (утримання) комунальних підприємств, установ та організацій, визначення повноважень цих органів (служб);
          57.2.32. вирішення відповідно до законодавства питань про створення підприємствами комунальної власності спільних підприємств, у тому числі з іноземними інвестиціями;
          57.2.33. вирішення відповідно до закону питань регулювання земельних відносин;
          57.2.34.затвердження ставок земельного податку відповідно до Податкового кодексу України;
          57.2.35.вирішення відповідно до закону питань про надання дозволу на спеціальне використання пиродних ресурсів місцевого значення, а також про скасування такого дозволу;
          57.2.36.прийняття рішень про організацію територій і об’єтів природно-заповідного фонду місцевого значення та інших територій, що підлягають особливій охороні; внесення пропозицій до відповідних державних органів щодо оголошення природних та інших об’єктів, що мають екологічну, історичну, культурну або наукову цінність, пам’ятками природи, історії або культури, які охороняються законом; прийняття рішень про оголошення в місцях масового розмноження та вирощування потомства дикими тваринами «сезону тиші» з обмеженням господарської діяльності та добуванням об’єктів тваринного світу;
          57.2.37. надання відповідно до законодавства згоди на розміщення на території сільської ради нових об’єктів, у тому числі місць чи об’єктів для розміщеннґ відходів, сфера екологічного впливу діяльності яких згідно  з діючими нормативми включає відповідну територію;
          57.2.38.створення відповідно до закону за рахунок коштів місцевого бюджету установ з надання безоплатної первинної правової допомоги, призначення і звільнення керівників цих установ, залучення в установленому законом порядку фізичних чи юридичних осіб приватного права до надання безоплатної первинної правової допомоги;
     57.2.39. заслуховування керівників органів  внутрішніх  справ  про  стан  законності,   боротьби   із злочинністю, охорони громадського порядку та результати діяльності на відповідній території;
     57.2.40.  прийняття рішень з питань адміністративно-територіального устрою в межах і порядку, визначених цим та іншими законами;
     57.2.41. затвердження в установленому порядку місцевих містобудівних програм, генеральних  планів  забудови  відповідних населених пунктів, іншої містобудівної документації;
      57.2.42.  затвердження договорів,  укладених  сільським  головою  від  імені  ради, зпитань, віднесених до її виключної компетенції;
     57.2.43.  встановлення  відповідно до законодавства правил з питань благоустрою території  населеного пункту, забезпечення в ньому чистоти  і  порядку, торгівлі  на ринках, додержання  тиші  в громадських місцях,  за порушення яких передбачено адміністративну відповідальність;
     57.2.44.  прийняття у межах,  визначених законом,  рішень з  питань боротьби зі стихійним лихом, епідеміями, епізоотіями, за порушення  яких передбачено адміністративну відповідальність;
      57.2.45. визначення територій, на яких можуть проводитися потенційно небезпечні заходи в умовах присутності цивільного населення  за  участю особового складу Збройних Сил України, інших військових  формувань  та  правоохоронних  органів з використанням
озброєння  і  військової  техніки;
    57.2.46. прийняття  рішень, пов'язаних із створенням спеціальних вільних та інших зон, змінами в статусі цих зон, внесення до відповідних  органів  пропозицій  з  цих питань;  надання згоди на створення таких зон за ініціативою Президента України або Кабінету Міністрів України;
     57.2.47.  прийняття рішення про дострокове припинення повноважень органів територіальної  самоорганізації  населення у  випадках, передбачених цим Законом;
     57.2.48.  затвердження статуту територіальної громади;
     57.2.49.  затвердження відповідно до закону  Положення про зміст, опис та порядок використання символіки територіальної громади;
     57.2.50.  прийняття рішень щодо  виконання положень  статей 7,11,12,20,24 Закону України «Про засади державної мовної політики»;
     57.2.51.  надання згоди на передачу об'єктів  з державної  у комунальну  власність  та прийняття рішень про передачу об'єктів з комунальної  у державну власність, а також щодо придбання об'єктів  державної  власності; 
     57.2.52. створення відповідно до законодавства комунальної аварійно рятувальної служби;
     57.2.53. вирішення питань у сфері поводження з небезпечними відходами відповідно до законодавства;
     57.2.54.  визначення на конкурсних засадах юридичних осіб, які здійснюють у межах певної території збирання та перевезення побутових  відходів спеціально обладнаними для цього транспортними засобами;
     57.2.55. затвердження порядку переміщення на штрафні майданчики транспортних засобів,  припаркованих  не  у спеціально відведених місцях для паркування транспортних засобів.
 
                                              Глава 2. ПОСТІЙНІ КОМІСІЇ
      Стаття 58. Загальні умови створення постійних комісій Ради
      58.1. Постійні комісії  ради є органами ради, що обираються з числа її депутатів, для  вивчення,  попереднього   розгляду   і підготовки питань, які належать до її відання, здійснення контролю за виконанням рішень ради, її виконавчого комітету.
      58.2. Постійні комісії обираються Радою не пізніше ніж на другій сесії Ради  нового скликання на строк її  повноважень згідно з рішенням Ради  про утворення постійних комісій .
              58.3. До  складу  постійних  комісій  не  можуть   бути   обрані сільський голова, секретар ради.
        58.4. Питання  утворення, обрання і ліквідація  постійних комісій , зміни їх складу , обрання голів постійних комісій  вирішуються виключно за пленарних засіданнях Ради.
       58.5. Постійні комісії за дорученням ради або за власною ініціативою попередньо розглядають проекти  програм соціально-економічного і культурного розвитку, місцевого бюджету, звіти про виконання програм і бюджету, вивчають і готують питання про стан та розвиток відповідних  галузей господарського і соціально-культурного будівництва,  інші питання, які вносяться на розгляд ради, розробляють проекти рішень ради та готують висновки з цих питань, виступають  на  сесіях ради з доповідями і співдоповідями.
       58.6. Постійні комісії попередньо розглядають кандидатури осіб, які пропонуються 
для  обрання,  затвердження,  призначення   або погодження відповідною радою, готують висновки з цих питань.
      58.7.  Постійні  комісії  за дорученням ради, голови, секретаря сільської ради або за власною ініціативою вивчають діяльність підзвітних і підконтрольних раді та виконавчому комітету сільської ради органів, а також з питань, віднесених до відання ради, підприємств, установ та організацій  незалежно від форм власності та їх посадових осіб, подають за результатами перевірки рекомендації на розгляд їх кервників, а в необхідних випадках - на розгляд ради або виконавчого комітету сільської  ради; 
здійснюють контроль за виконанням  рішень ради, виконавчого комітету ради.
     58.8.  Постійні комісії у питаннях, які належать до їх відання, та в порядку, визначеному законом, мають право отримувати від керівників органів, підприємств, установ, організацій необхідні матеріали і документи.
     58.9. Організація  роботи постійної комісії ради покладається на голову комісії.  Голова комісії скликає і веде засідання  комісії, дає  доручення членам комісії,  представляє комісію у відносинах з іншими  органами,  об'єднаннями  громадян,  підприємствами, установами,  організаціями,  а також громадянами, організує роботу по реалізації висновків і рекомендацій комісії. У разі відсутності голови комісії або неможливості ним виконувати свої повноваження з інших причин його функції здійснює секретар комісії.
     58.10. Засідання  постійної комісії скликається в міру необхідності і є правомочним, якщо в ньому бере участь не менш як половина від загального складу комісії.
    58.11. За  результатами  вивчення  і  розгляду питань  постійні комісії готують висновки і рекомендації. Висновки і рекомендації постійної комісії приймаються більшістю  голосів від загального складу комісії і підписуються  головою  комісії,  а  в  разі  його відсутності - секретарем комісії. Протоколи засідань комісії підписуються головою і секретарем комісії.
     58.12. Рекомендації постійних комісій  підлягають  обов'язковому розгляду органами,
підприємствами, установами, організаціями, посадовими особами, яким вони адресовані. Про результати розгляду і вжиті заходи повинно бути повідомлено комісіям у встановлений ними строк.
      58.13. Постійна комісія для вивчення питань, розробки проектів рішень ради може створювати підготовчі комісії і робочі групи з залученням представників громадскості, вчених і спеціалістів. Питання, які належать до відання кількох постійних комісій, можуть за ініціативою комісій, а також за дорученням  ради,  її  голови, секретаря сільської ради  розглядатися  постійними комісіями  спільно.  Висновки  і рекомендації, прийняті постійними комісіями   на   їх  спільних  засіданнях,  підписуються  головами відповідних постійних комісій.
     58.14. Депутати  працюють  у  постійних  комісіях на громадських засадах.  
     58.15. Постійні  комісії  є  підзвітними раді та відповідальними перед нею.
     58.16. Перелік, функціональна спрямованість і порядок організації роботи постійних комісій визначаються регламентом відповідної ради та Положенням про постійні
комісії, що затверджується  радою  .

 Стаття 59. Склад постійних комісій
      59.1. Сільська рада обирає комісії у складі: голови і членів комісії. Склад постійних комісій обирається Радою за  списком та пропозицією сільського голови.
      59.2. Депутат сільської ради може бути членом лише однієї постійної комісії, не враховуючи  членства Лічильної комісії  та інших тимчасових комісіях.
      59.3. Всі члени постійних комісій мають рівні права.
    
                   РОЗДІЛ 4. ДЕПУТАТИ СІЛЬСЬКОЇ РАДИ, ФОРМИ РЕАЛІЗАЦІЇ ЇХНІХ ПОВНОВАЖЕНЬ
     
Глава 1 . Депутати сільської ради
   
 Стаття 60. Правові засади діяльності  депутатів сільської ради
      60.1.Порядок діяльності  депутата сільської ради  , його права , обов’язки та повноваження регламентуються Конституцією України, Законом україни  «Про місцеве самоврядування в Україні», Законом України «Про статус депутатів місцевих рад», «Про службу в органах місцевого самоврядування», «Про  запобігання корупції», «Про доступ до публічної інформації», іншими законами України та цим Регламентом.
      60.2. Повноваження  депутата  ради  починаються з  моменту  офіційного оголошення відповідною територіальною виборчою комісією на сесії ради рішення про підсумки виборів та визнання повноважень депутатів і закінчуються в день першої сесії ради нового скликання.  Повноваження депутата можуть бути припинені достроково у випадках, передбачених законом.
      60.3. Депутат представляє інтереси всієї територіальної громади, має всю повноту прав,  що  забезпечують  його  активну участь у діяльності ради та утворюваних нею
органів,  несе обов'язки перед виборцями, радою та її органами, виконує їх доручення . Депутат, крім секретаря ради,  повинен входити до складу однієї з постійних комісій ради.

 Стаття 61. Форми роботи депутата сільської ради
      61.1. Депутат зобов’язаний брати участь у роботі ради, засіданні постійної та інших комісій ради, до складу яких його обрано. 
      61.2. Участь депутата у роботі ради та її комісій виявляється: участь у пленарних засіданнях Ради; участь у засіданнях постійних комісій Ради, тимчасових контрольних комісій Ради, їх підкомісій та робочих груп, до яких він обраний, з правом вирішального голосу, а у засіданні будь-яких інших комісій – з правом дорадчого голосу; в активній роботі над питаннями, які виносяться на розгляд ради і попередньо розглядаються постійною комісією; виступах з питань, які розглядаються; внесенні поправок і пропозицій при розгляді проектів рішень ради; ініціюванні питань до плану роботи ради і постійних комісій; ініціюванні питань до порядку денного сесії ; роботу над проектами рішень, документами Ради та виконання інших депутатських повноважень у складі депутатських фракцій та груп чи індивідуально; організації контролю за виконанням, в першу чергу, рішень ради, віднесених до компетенції постійної комісії , в якій працює депутат; підготовці матеріалів по звіту постійної комісії перед Радою; інформації виборців про рішення, які приймаються радою і постійною комісією, тощо. виконання доручень Ради та її органів; роботу з населенням свого виборчого округу; розглядає звернення, які надійшли до нього, вживає заходів для їх вирішення.      
      61.3. Депутат Ради зобов’язаний зареєструватися і бути присутнім на пленарних засіданнях Ради та засіданнях її органів, до яких його обрано. 
      61.4. Депутат періодично, але не менш як один раз на рік, зобов’язаний звітувати про свою роботу і роботу ради перед виборцями, і перед колективами та об’єднаннями громадян. 
     61.5. Депутат як представник інтересів територіальної громади, виборців свого виборчого округу та член ради, здійснюючи депутатські повноваження, повинен дотримуватись правил депутатської етики, визначених у статті 8 Закону України «Про статус депутатів місцевих рад».
 
 Стаття 62. Форми реалізації депутатських повноважень
      62.1. Депутати сільської ради відповідно до Закону України  «Про статус  депутатів місцевих рад» мають право на депутатський запит, депутатське запитання та депутатське звернення.
       62.2. Депутатський запит – це підтримана Радою вимога депутата Ради до посадових осіб ради і її органів,   сільського  голови, керівників  підприємств,  установ та організацій незалежно від форм власност, розтшованих або зареєстрованих на  відповідній території, з питань, віднесених до відання ради.
     62.3. Депутатське запитання - це засіб одержання депутатом Ради інформації або роз’яснення з тієї чи іншої проблеми. Відповідь на запитання може бути оголошено на сесії ради або дано депутату Ради в індивідуальному порядку. Запитання не включається до порядку денного сесії, не обговорюється і рішення по ньому не приймається.
      62.4. Депутатське звернення - викладена в письмовій формі вимога депутата Ради з питань, пов’язаних з його депутатською діяльністю, до місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування та їх посадових осіб, а також керівників правоохоронних та контролюючих органів, підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності, розташованих на території ради щодо здійснення певних дій, вжиття заходів чи надання офіційного роз’яснення з питань, віднесених до їх компетенції. Орган або посадова особа, до яких звернуто депутатське звернення, зобов’язані у десятиденний строк розглянути порушене ним питання та надати йому відповідь, а в разі необхідності додаткового вивчення чи перевірки дати йому відповідь не пізніш як у місячний  строк.
 
  Стаття 63.  Порядок подання та розгляд депутатського запиту.  
                             Відповідь на депутатський запит
63.1. Депутатський запит може бути внесений депутатом Ради або групою депутатів Ради попередньо або на пленарному засіданні Ради у письмовій  чи усній формі.
 63.2. При розгляді депутатських запитів на пленарному засіданні Ради головуючий оголошує стислий зміст запиту, кому він адресований та прізвища депутатів, які його підписали.
63.3. Розгляд депутатських запитів, як окреме питання, підлягає обов’язковому включенню до порядку денного пленарного засідання Ради.
63.4. У депутатському запиті зазначаються: прізвище, ім’я, по батькові та посада осіб, до яких направляється запит, поштова адреса, коротка назва запиту, суть проблеми та вимог, підпис депутата (депутатів), дата складання. Текст депутатського запиту долучається до протоколу сесії.
63.5. На вимогу депутата (депутатів), які підписали запит, головуючий надає слово для пояснення та додаткового обґрунтування необхідності такого запиту.
63.6. По кожному депутатському запиту Рада приймає рішення.
63.7. Депутатський запит, за необхідності, обговорюється на пленарному засіданні Ради.
63.8. Рада може зобов’язати відповідний орган подати у встановлений нею строк звіт про виконання рішення Ради по запиту депутата ради.
63.9. Орган  або  посадова  особа,  до  яких  звернуто депутатський   запит, зобов'язані у  встановлені радою  строк  надати офіційну відповідь на нього Раді і депутату Ради .  Якщо депутатський запит з об’єктивних причин не може бути розглянуто у встановлений Радою строк, то орган  або посадова особа зобов’язані  письмово повідомити Раду та депутата Ради, який вніс запит, і запропонувати інший строк, який не повинен перевищувати один місяць з дня одержання депутатського запиту.
63.10. Відповідь на депутатський запит, на вимогу депутата, розглядається на пленарному засіданні Ради.
63.11. Депутат Ради має право дати оцінку відповіді на свій депутатський запит.
63.12. За результатами відповіді на депутатський запит може бути проведено обговорення, якщо на цьому наполягає не менше однієї чверті від зареєстрованих на пленарному засіданні Ради депутатів Ради.
63.13. Посадових осіб, до яких звернуто депутатський запит, завчасно інформують про дату та час обговорення Радою відповіді на депутатський запит. Вони або уповноважені ними особи мають право бути присутні на цьому пленарному засіданні Ради.

Стаття 64. Відсутність депутата на засіданнях ради
     64.1. Відсутність депутата на засіданнях ради та її органів, до яких його обрано, допускається лише з поважних причин.
     64.2. Підставою для відсутності депутата на засіданнях ради чи її органів, які проводяться згідно з розкладом засідань, є виконання депутатом у цей же час доручень ради або її органів, якщо про такі доручення ними було прийнято відповідні рішення. Про відсутність депутата із зазначених підстав раду повідомляє секретар ради.
     64.3. За звичайних умов поважною причиною для відсутності депутата є його відпустка, відрядження за місцем основної роботи, тимчасове увільнення від роботи у зв'язку із хворобою, доглядом за дитиною та іншими обстави¬нами, коли згідно із законодавством працівник має право на тимчасову відпустку.
    64.4. Якщо хтось із депутатів не може прибути вчасно на засідання, то про це він має повідомити головуючого не пізніше як за добу до початку пленарного засідання.
                   

                         5. ДОСТРОКОВЕ ПРИПИНЕННЯ   ПОВНОВАЖЕНЬ СІЛЬСЬКОЇ РАДИ 
 Стаття 65. Дострокове припинення повноважень сільської ради
      65.1.  Повноваження сільсько ради можуть  бути  достроково припинені у випадках :
      65.1.1. якщо рада  прийняла  рішення  з порушенням Конституції  України, Закону України „Про місцеве самоврядування  в Україні„  та інших  законів, прав  і свободи  громадян;
       65.1.2. якщо  засідання сесій  ради  не проводяться  без  поважних причин  у термін, встановлений  Законом  та цим регламентом, або рада не  вирішує питань, віднесених  до її компетенції;
       65.2. Повноваження сільської  ради  можуть  бути припинені  за рішенням місцевого   референдуму. 
         65.3. Після дострокового  припинення  повноважень сільської ради Верховна Рада України   може  призначити  позачергові  вибори  сільської  ради, порядок проведення яких  визначається законодавством України  .
 
                                                               6. Заключні положення
Стаття 66. Про дію Регламенту та порядок внесення змін до нього 
       66.1 Регламент набирає чинності після прийняття рішення радою про його затвердження. 66.2.Рада в необхідних випадках вносить зміни та доповнення до Регламенту. Зміни та доповнення до Регламенту набувають чинності не раніше ніж на 5 день після їх прийняття. 66.3. Постійна комісія ради з питань прав людини, законності, депутатської діяльності і етики готує та узагальнює пропозиції щодо змін та доповнень до Регламенту та вносить на розгляд ради. 
Стаття 67. Організаційне, технічне та інше обслуговування діяльності ради 
     67.1. Організаційне, технічне та інше обслуговування діяльності ради та її органів забезпечується апаратом ради та виконкому.
     67.2. Керівництво апаратом ради та виконкому здійснює сільський голова.
 

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь